Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Tầm nhìn: 

Chúng tôi cung cấp nền tảng giáo dục toàn diện không chỉ Tri thức mà còn các giá trị tốt đẹp Chân – Thiện – Mỹ dành cho học sinh Việt Nam

Sứ mệnh:

Thế giới phát triển theo hướng hợp tác đa phương, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão là trở thành gia đình thứ 2 quan tâm, động viên học sinh phát triển bản thân toàn diện; khuyến khích học sinh vượt qua giới hạn để thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục và khao khát nền tri thức toàn cầu cùng hòa bình thế giới.

Triết lý:

Mỗi Giáo viên – Nhân viên – Học sinh Trường Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão phấn đấu phát triển tri thức, tư duy độc lập, chủ động và theo các giá trị Chân – Thiện – Mỹ, trở thành nền tảng vững chắc để hướng tới kỷ nguyên hội nhập quốc