NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN NGỮ VĂN 12

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015 - MÔN NGỮ VĂN 12

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: 5 điểm

1. Những nét chính về lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng như thế nào đến văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975?

2. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.

3. Quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh.

4. Hoàn cảnh ra đời, mục đích sáng tác, đối tượng tiếp nhận và giá trị của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh.

5. Các câu hỏi đọc hiểu tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Với câu hỏi này, học sinh cần ôn lại:

- Các phong cách ngôn ngữ văn bản

- Các biện pháp tu từ

- Tác dụng của các biện pháp tu từ

- Ý nghĩa của một số từ ngữ được dùng trong văn bản

- Nêu các ý chính  của văn bản …

(Tham khảo đề thi TN THPT 2014 vừa rồi để làm dạng câu hỏi số 5)

 

II. PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: 5 điểm

          Đề ra các dạng sau:

  1. Cho một văn bản ngắn, một đoạn thơ hoặc bài thơ … học sinh tìm hiểu ý nghĩa của văn bản trước rồi bày tỏ suy nghĩ của mình về ý nghĩa đó trong một bài văn nghị luận 400 chữ.
  2. Cho một thông tin ngắn về một vấn đề có tính thời sự, học sinh trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề đó trong một bài văn nghị luận 400 chữ.
  3. Cho một ý kiến cụ thể, học sinh trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến đó đó trong một bài văn nghị luận 400 chữ.

Nói chung, đề ra theo cách mới, phù hợp với cách ra đề của Bộ giáo dục và đào tạo để hướng học sinh đến kỳ thi TN THPT và đại học 2015. Vì vậy, giáo viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy; học sinh cần chủ động trong học tập và đồng thời luôn cập nhật các vấn đề thời sự của đất nước, rèn luyện các kỹ năng… mới nắm được phương pháp làm bài.