NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN HÓA 12

   THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

 NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN : HÓA HỌC – LỚP 12

                                              

 

Chủ yếu : CHƯƠNG ESTE – LIPIT gồm:

 

1. Các khái niệm về este , lipit , chất béo.

2. Đồng phân , tên gọi của este , chất béo.

3. Tính chất vật lí ( tính tan , so sánh nhiệt độ sôi, trạng thái vật lí ở nhiệt độ thường …)

4. Tính chất hóa học và điều chế ( có so sánh với axit , andehit….)

5. Ứng dụng.

6. Các dạng bài tập:

     a. Xác định công thức phân tử theo sản phẩm phản ứng đốt cháy , theo tỉ khối hơi.

     b. Xác định công thức cấu tạo theo phản ứng xà phòng hóa.

     c. Tính toán theo phương trình phản ứng xà phòng hóa , điều chế …dạng :

            * không hiệu suất .                               * có hiệu suất.

            * toán lượng dư.                                   * toán hỗn hợp.

 

 

                                                             TP. HCM , ngày 14 tháng 7 năm 2014