Tổ Chuyên Môn

TKB TỪ SÁNG THỨ HAI 26/6/2017

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A1-17-18

GVCN: TRẦN THỊ VINH

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Sinh - HOA

Sinh - HOA

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Sinh - HOA

Hoá - HƯNG

Văn - PHÚC

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

Lý - VINH

Văn - PHÚC

Hoá - HƯNG

Văn - PHÚC

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Lý - VINH

Lý - VINH

Hoá - HƯNG

Lý - VINH

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - Lí

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

NNgữ - Tí

 

 

Sử - HIẾU

GDCD - KIÊN

Văn - PHÚC

HĐST HÈ

Văn - PHÚC

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A2-17-18

GVCN: NGUYỄN THỊ NHUNG

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Lý - NAM

Hoá - VÂN

NNgữ - NHUNG

Sử - HIẾU

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Lý - NAM

Hoá - VÂN

NNgữ - NHUNG

Toán - VĂN

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Hoá - VÂN

Sinh - HOA

Toán - VĂN

NNgữ - NHUNG

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Toán - VĂN

GDCD - KIÊN

Địa - HƯƠNG

NNgữ - NHUNG

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

NNgữ - NHUNG

Lý - NAM

Văn - ANH

HĐST HÈ

Toán - VĂN

 

 

Văn - ANH

Lý - NAM

Văn - ANH

HĐST HÈ

Toán - VĂN

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A3-17-18

GVCN: NGUYỄN THỊ THƯ

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Lý - VINH

Lý - VINH

GDCD - KIÊN

Lý - VINH

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

Toán - LINH

Lý - VINH

Sinh - HOA

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

 

Toán - LINH

Sinh - HOA

Văn - PHƯỢNG

Văn - PHƯỢNG

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Toán - LINH

Hoá - THƯ H

Văn - PHƯỢNG

Văn - PHƯỢNG

Hoá - THƯ H

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

NNgữ - Tí

Sử - HIẾU

Toán - LINH

HĐST HÈ

Văn - PHƯỢNG

 

 

NNgữ - Tí

Hoá - THƯ H

Toán - LINH

HĐST HÈ

NNgữ - Tí

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A4-17-18

GVCN: VŨ NGỌC PHÚC

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Lý - NAM

GDCD - LONG

GDCD - LONG

Sử - LONG

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Toán - VĂN

GDCD - LONG

Sử - LONG

Sử - LONG

HĐST HÈ

 

NNgữ - NHUNG

Toán - VĂN

NNgữ - NHUNG

Địa - HƯƠNG

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

NNgữ - NHUNG

Hoá - VÂN

NNgữ - NHUNG

Toán - VĂN

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn - ANH

Văn - ANH

Toán - VĂN

HĐST HÈ

NNgữ - NHUNG

 

 

Sử - LONG

Văn - ANH

Toán - VĂN

HĐST HÈ

Địa - HƯƠNG

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A5-17-18

GVCN: NGUYỄN NHƯ KIÊN

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Văn - PHƯỢNG

GDCD - LONG

Hoá - HƯNG

Địa - HƯƠNG

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Văn - PHƯỢNG

Sử - KIÊN

Văn - PHƯỢNG

Văn - PHƯỢNG

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Sử - KIÊN

GDCD - LONG

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Lý - NAM

Sinh - HOA

NNgữ - Tí

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

GDCD - LONG

Sử - KIÊN

Sử - KIÊN

HĐST HÈ

Địa - HƯƠNG

 

 

Toán - Lí

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

Văn - PHƯỢNG

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên Lí

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên VĂN

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

Toán - 12A2-17-18

 

Toán - 12A4-17-18

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên LINH

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên NAM

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý - 12A2-17-18

Lý - 12A4-17-18

 

 

 

 

 

Lý - 12A2-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý - 12A5-17-18

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Lý - 12A2-17-18

 

 

 

 

 

 

Lý - 12A2-17-18

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Thầy Trường - Hiệu Trưởng - 0903886741

Thầy Long - Phó hiệu trưởng - 0987024403

Thầy Nam - Phó hiệu trưởng - 0983737171

Thầy Thắm - Tổng giám thị - 0907291962

 Hotline: A Hiệp - Chủ tịch hội đồng quản trị - 0919393091

                  Thầy Phúc - Cán bộ tin học - 0916678862

© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design