• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tổ Chuyên Môn

TKB TỪ SÁNG THỨ HAI 26/6/2017

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A1-17-18

GVCN: TRẦN THỊ VINH

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Sinh - HOA

Sinh - HOA

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Sinh - HOA

Hoá - HƯNG

Văn - PHÚC

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

Lý - VINH

Văn - PHÚC

Hoá - HƯNG

Văn - PHÚC

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Lý - VINH

Lý - VINH

Hoá - HƯNG

Lý - VINH

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - Lí

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

NNgữ - Tí

 

 

Sử - HIẾU

GDCD - KIÊN

Văn - PHÚC

HĐST HÈ

Văn - PHÚC

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A2-17-18

GVCN: NGUYỄN THỊ NHUNG

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Lý - NAM

Hoá - VÂN

NNgữ - NHUNG

Sử - HIẾU

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Lý - NAM

Hoá - VÂN

NNgữ - NHUNG

Toán - VĂN

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Hoá - VÂN

Sinh - HOA

Toán - VĂN

NNgữ - NHUNG

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Toán - VĂN

GDCD - KIÊN

Địa - HƯƠNG

NNgữ - NHUNG

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

NNgữ - NHUNG

Lý - NAM

Văn - ANH

HĐST HÈ

Toán - VĂN

 

 

Văn - ANH

Lý - NAM

Văn - ANH

HĐST HÈ

Toán - VĂN

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A3-17-18

GVCN: NGUYỄN THỊ THƯ

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Lý - VINH

Lý - VINH

GDCD - KIÊN

Lý - VINH

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

Toán - LINH

Lý - VINH

Sinh - HOA

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

 

Toán - LINH

Sinh - HOA

Văn - PHƯỢNG

Văn - PHƯỢNG

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Toán - LINH

Hoá - THƯ H

Văn - PHƯỢNG

Văn - PHƯỢNG

Hoá - THƯ H

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

NNgữ - Tí

Sử - HIẾU

Toán - LINH

HĐST HÈ

Văn - PHƯỢNG

 

 

NNgữ - Tí

Hoá - THƯ H

Toán - LINH

HĐST HÈ

NNgữ - Tí

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A4-17-18

GVCN: VŨ NGỌC PHÚC

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Lý - NAM

GDCD - LONG

GDCD - LONG

Sử - LONG

HĐST HÈ

 

Văn - ANH

Toán - VĂN

GDCD - LONG

Sử - LONG

Sử - LONG

HĐST HÈ

 

NNgữ - NHUNG

Toán - VĂN

NNgữ - NHUNG

Địa - HƯƠNG

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

NNgữ - NHUNG

Hoá - VÂN

NNgữ - NHUNG

Toán - VĂN

Sinh - HOA

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn - ANH

Văn - ANH

Toán - VĂN

HĐST HÈ

NNgữ - NHUNG

 

 

Sử - LONG

Văn - ANH

Toán - VĂN

HĐST HÈ

Địa - HƯƠNG

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Lớp 12A5-17-18

GVCN: NGUYỄN NHƯ KIÊN

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST CUA GVCN

HĐST HÈ

 

Văn - PHƯỢNG

GDCD - LONG

Hoá - HƯNG

Địa - HƯƠNG

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Văn - PHƯỢNG

Sử - KIÊN

Văn - PHƯỢNG

Văn - PHƯỢNG

Toán - Lí

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Sử - KIÊN

GDCD - LONG

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

 

Toán - Lí

Lý - NAM

Sinh - HOA

NNgữ - Tí

Địa - HƯƠNG

HĐST HÈ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

GDCD - LONG

Sử - KIÊN

Sử - KIÊN

HĐST HÈ

Địa - HƯƠNG

 

 

Toán - Lí

NNgữ - Tí

NNgữ - Tí

HĐST HÈ

Văn - PHƯỢNG

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

 

 

 

 

HĐST HÈ

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên Lí

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - 12A1-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A5-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên VĂN

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

Toán - 12A2-17-18

 

Toán - 12A4-17-18

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

Toán - 12A4-17-18

 

Toán - 12A2-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên LINH

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

Toán - 12A3-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 2

 

 

Giáo viên NAM

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý - 12A2-17-18

Lý - 12A4-17-18

 

 

 

 

 

Lý - 12A2-17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý - 12A5-17-18

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Lý - 12A2-17-18

 

 

 

 

 

 

Lý - 12A2-17-18

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design