TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 NGUYỄN VĂN Lí TTCM TOÁN - TIN Toán (12A1-KHTN, 12A5-KHXH) 2
2 HOÀNG VĂN Toán (12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH) 3
3 NGUYỄN MINH PHƯƠNG TTCM LÝ - CÔNG NGHỆ Lý (12A3-KHTN) 1
4 PHẠM HỒNG NAM TRƯỞNG BAN KHTN 12A2-KHTN Lý (12A2-KHTN) 1
5 TRẦN THỊ VINH 12A1-KHTN Lý (12A1-KHTN) 1
6 TRẦN PHÚ HƯNG Hoá (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN) 3
7 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Văn (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A4-KHXH) 3
8 ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG Văn (12A3-KHTN, 12A5-KHXH) 2
9 LÊ HỮU LONG TRƯỞNG BAN KHXH 12A3-KHTN Sử (12A4-KHXH) 1
10 NGUYỄN NHƯ KIÊN 12A5-KHXH Sử (12A5-KHXH) 1
11 PHAN VĂN PHÚ NHÓM TRƯỞNG ĐỊA Địa (12A4-KHXH, 12A5-KHXH) 2
12 PHẠM XUÂN TRƯỜNG HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN NNgữ (12A2-KHTN, 12A4-KHXH) 2
13 NGUYỄN KHẮC TÝ NNgữ (12A1-KHTN, 12A3-KHTN, 12A5-KHXH) 3