TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 NGUYỄN VĂN Lí TTCM TOÁN - TIN Toán (11A1, 12A1-KHTN, 12A5-KHXH) 3
2 HOÀNG VĂN Toán (12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH) 3
3 NGUYỄN THỊ MỸ THUẬN Toán (11A3) 1
4 HUỲNH THỊ VU Toán (10A2, 10A3) 2
5 LƯƠNG THỊ MẬN 10A6PVT Toán (10A6PVT, 10A7-PVT, 11A2) 3
6 NGUYỄN VIẾT QUẾ Toán (10A1, 10A5) 2
7 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 10A4 Toán (10A4) 1
8 NGUYỄN MINH PHƯƠNG TTCM LÝ - CÔNG NGHỆ Lý (11A1, 11A3, 12A3-KHTN) 3
9 PHẠM HỒNG NAM TRƯỞNG BAN KHTN 12A2-KHTN Lý (10A1, 10A3, 10A4, 10A5, 12A2-KHTN) 5
10 TRẦN THÁI DƯƠNG Lý (10A2, 11A2) 2
11 TRẦN THỊ VINH 12A1-KHTN Lý (10A6PVT, 10A7-PVT, 12A1-KHTN) 3
12 NGUYỄN THỊ MINH VÂN TTCM HÓA - SINH - KTNN Hoá (10A6PVT, 10A7-PVT) 2
13 PHẠM THỊ THU THÚY 10A5 Hoá (10A1, 10A4, 10A5, 11A3) 4
14 NGUYỄN THỊ THƯ 10A3 Hoá (10A2, 10A3, 11A1, 11A2) 4
15 TRẦN PHÚ HƯNG Hoá (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN) 3
16 ĐINH THỊ KIỀU LINH 10A7-PVT Văn (10A4, 10A6PVT, 10A7-PVT, 11A1) 4
17 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Văn (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A4-KHXH) 3
18 ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG Văn (11A2, 11A3, 12A3-KHTN) 3
19 TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH 10A2 Văn (10A1, 10A2, 10A3, 10A5) 4
20 LÊ HỮU LONG TRƯỞNG BAN KHXH 12A3-KHTN Sử (12A4-KHXH) 1
21 NGUYỄN NHƯ KIÊN 12A5-KHXH Sử (12A5-KHXH) 1
22 PHAN VĂN PHÚ NHÓM TRƯỞNG ĐỊA Địa (12A4-KHXH, 12A5-KHXH) 2
23 PHẠM XUÂN TRƯỜNG HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN NNgữ (10A5, 11A1, 11A2, 11A3, 12A2-KHTN) 5
24 NGUYỄN KHẮC TÝ NNgữ (12A1-KHTN, 12A3-KHTN, 12A5-KHXH) 3
25 NGUYỄN THỊ TUYẾT YẾN NNgữ (10A6PVT, 10A7-PVT) 2
26 ĐẶNG THỊ THU DUNG NNgữ (10A1, 10A2, 10A3, 10A4) 4