TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 NGUYỄN VĂN Lí TTCM TOÁN - TIN Toán (11A1, 12A1-KHTN, 12A5-KHXH) 17
2 HOÀNG VĂN Toán (12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH) 18
3 NGUYỄN THỊ MỸ THUẬN Tin (10A1, 10A2, 10A3) + Toán (11A3) 11
4 HUỲNH THỊ VU Toán (10A2, 10A3) 12
5 LƯƠNG THỊ MẬN 10A6 NKTC (10A6) + Toán (10A6, 10A7, 11A2) 19
6 NGUYỄN VIẾT QUẾ NKTC (10A1) + Toán (10A1, 10A5) 14
7 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 10A4 NKTC (10A4) + Toán (10A4) 8
8 NGUYỄN MINH PHƯƠNG TTCM LÝ - CÔNG NGHỆ CNghệ (11A1, 11A3, 12A3-KHTN) + Lý (11A1, 11A3, 12A3-KHTN) 15
9 PHẠM HỒNG NAM TRƯỞNG BAN KHTN 12A2-KHTN CNghệ (12A2-KHTN, 12A5-KHXH) + Lý (10A1, 10A3, 10A4, 10A5, 12A2-KHTN, 12A5-KHXH) 23
10 TRẦN THÁI DƯƠNG CNghệ (11A2) + Lý (10A2, 11A2) 9
11 TRẦN THỊ VINH 12A1-KHTN CNghệ (12A1-KHTN, 12A4-KHXH) + Lý (10A6, 10A7, 12A1-KHTN, 12A4-KHXH) 15
12 NGUYỄN THỊ MINH VÂN TTCM HÓA - SINH - KTNN Hoá (10A6, 10A7) 8
13 PHẠM THỊ THU THÚY 10A5 Hoá (10A1, 10A4, 10A5, 11A3, 12A4-KHXH) + NKTC (10A5) 19
14 NGUYỄN THỊ THƯ 10A3 Hoá (10A2, 10A3, 11A1, 11A2) + NKTC (10A3) 18
15 TRẦN PHÚ HƯNG Hoá (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A5-KHXH) 13
16 TRẦN THỊ THANH HOA NHÓM TRƯỞNG SINH - KTNN Sinh (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH, 12A5-KHXH) 20
17 TRẦN VĂN HỒNG Sinh (10A1, 10A6, 10A7, 11A2, 11A3) 10
18 ĐINH THỊ HỒNG XUÂN Sinh (10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 11A1) 10
19 VŨ NGỌC PHÚC 12A4-KHXH Tin (10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 11A1, 11A2, 11A3, 12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH, 12A5-KHXH) + Nghề tin học (11A1, 11A2, 11A3) 22
20 ĐINH THỊ KIỀU LINH 10A7 NKTC (10A7) + Văn (10A4, 10A6, 10A7, 11A1) 22
21 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Văn (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A4-KHXH) 18
22 ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG Văn (11A2, 11A3, 12A3-KHTN, 12A5-KHXH) 22
23 TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH 10A2 NKTC (10A2) + Văn (10A1, 10A2, 10A3, 10A5) 22
24 LÊ HỮU LONG TRƯỞNG BAN KHXH 12A3-KHTN GDCD (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH, 12A5-KHXH) + Sử (11A3, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH) 22
25 NGUYỄN THỊ HIẾU NHÓM TRƯỞNG SỬ 11A1 Sử (10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 11A1, 12A1-KHTN, 12A2-KHTN) + NKTC (11A1) 16
26 NGUYỄN NHƯ KIÊN 12A5-KHXH GDCD (10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 11A1, 11A2, 11A3) + Sử (10A6, 10A7, 11A2, 12A5-KHXH) 20
27 PHAN VĂN PHÚ NHÓM TRƯỞNG ĐỊA Địa (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH, 12A5-KHXH) 11
28 HỒ THỊ NGỌC HƯƠNG Địa (10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 11A2, 11A3) 12
29 LÊ THỊ THANH TUYỀN Địa (10A1, 10A6, 10A7, 11A1) 8
30 PHẠM XUÂN TRƯỜNG HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN NNgữ (12A2-KHTN, 12A4-KHXH) 12
31 NGUYỄN KHẮC TÝ NNgữ (12A1-KHTN, 12A3-KHTN, 12A5-KHXH) 18
32 NGUYỄN THỊ NHUNG 11A2 NNgữ (11A1, 11A2, 11A3) + NKTC (11A2) 17
33 NGUYỄN THỊ TUYẾT YẾN NNgữ (10A5, 10A6, 10A7) 15
34 ĐẶNG THỊ THU DUNG NNgữ (10A1, 10A2, 10A3, 10A4) 20
35 PHẠM THỊ KHÁNH CNghệ (10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7) 7
36 LÊ VĂN THẮM QPAN (10A6, 10A7, 11A1, 11A2, 11A3) 5
37 ĐINH HỮU ĐẠI NHÓM TRƯỞNG TD - NGLL 11A3 NKTC (11A3) + TD (10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 11A1, 11A2, 11A3, 12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH, 12A5-KHXH) 17
38 ĐÀO MẠNH HÙNG QPAN (10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5) 5