TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 NGUYỄN VĂN Lí TTCM TOÁN - TIN Toán (12A1-KHTN, 12A5-KHXH, 12A1-2019, 12A2-2019) 24
2 HOÀNG VĂN Toán (12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A4-KHXH, 12A3-2019) 26
3 NGUYỄN MINH PHƯƠNG TTCM LÝ - CÔNG NGHỆ Lý (12A3-KHTN, 12A2-2019) 10
4 PHẠM HỒNG NAM TRƯỞNG BAN KHTN 12A2-KHTN Lý (12A2-KHTN, 12A1-2019, 12A3-2019) 14
5 TRẦN THỊ VINH 12A1-KHTN Lý (12A1-KHTN) 6
6 PHẠM THỊ THU THÚY Hoá (12A2-2019, 12A3-2019) 8
7 TRẦN PHÚ HƯNG Hoá (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN, 12A1-2019) 22
8 TRẦN THỊ THANH HOA NHÓM TRƯỞNG SINH - KTNN Sinh (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A3-KHTN) 18
9 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Văn (12A1-KHTN, 12A2-KHTN, 12A4-KHXH) 21
10 ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG Văn (12A3-KHTN, 12A5-KHXH, 12A3-2019) 19
11 TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH Văn (12A1-2019, 12A2-2019) 10
12 LÊ HỮU LONG TRƯỞNG BAN KHXH 12A3-KHTN GDCD (12A4-KHXH, 12A5-KHXH, 12A1-2019, 12A2-2019, 12A3-2019) + Sử (12A4-KHXH, 12A2-2019) 28
13 NGUYỄN THỊ HIẾU NHÓM TRƯỞNG SỬ Sử (12A1-2019) 4
14 NGUYỄN NHƯ KIÊN 12A5-KHXH Sử (12A5-KHXH, 12A3-2019) 10
15 PHAN VĂN PHÚ NHÓM TRƯỞNG ĐỊA Địa (12A4-KHXH, 12A5-KHXH, 12A1-2019, 12A2-2019, 12A3-2019) 21
16 PHẠM XUÂN TRƯỜNG HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN NNgữ (12A2-KHTN, 12A4-KHXH, 12A1-2019, 12A2-2019) 22
17 NGUYỄN KHẮC TÝ NNgữ (12A1-KHTN, 12A3-KHTN, 12A5-KHXH, 12A3-2019) 23
18 GIÁO VIÊN MÔN LÔC Sinh (12A1-2019, 12A2-2019, 12A3-2019) 9