Thoi Khoa Bieu

Lớp 10A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI SHL
Tin - THUẬN Văn - LINH Toán - QUẾ TD - ĐẠI NGLL - QUẾ Văn - LINH
Địa - TUYỀN Hóa - VÂN Lí - NAM TD - ĐẠI Văn - LINH Văn - LINH
Địa - TUYỀN Lí - NAM Lí - NAM Toán - QUẾ Sử - KIÊN Hóa - VÂN
Hóa - VÂN Sinh - THẢO NNgữ - TRƯỜNG GDCD - KIÊN Sử - KIÊN
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Toán - QUẾ Lí - NAM NNgữ - TRƯỜNG Toán - QUẾ NNgữ - TRƯỜNG
Hóa - VÂN NNgữ - TRƯỜNG GDQP - HÙNG Toán - QUẾ NNgữ - TRƯỜNG
Tin - THUẬN Sinh - THẢO CNghệ - KHÁNH Văn - LINH Toán - QUẾ