Lớp 10A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI SHL-SHĐ
Hoá - THÚY Tin - THUẬN KNS - HẠNH AV2 GDHN - HẠNH AV2 Văn - HẠNH NNgữ - HẠNH AV2
Văn - HẠNH Tin - THUẬN QPAN - THẮM Văn - HẠNH GDCD - KIÊN Toán - QUẾ
NNgữ - HẠNH AV2 Lý - NAM Lý - NAM NNgữ - HẠNH AV2 Hoá - THÚY Toán - QUẾ
Sử - HIẾU Văn - HẠNH NNgữ - HẠNH AV2 NNgữ - HẠNH AV2 Hoá - THÚY
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Văn - HẠNH Sinh - HỒNG Lý - NAM Lý - NAM Địa - TUYỀN
CNghệ - KHÁNH Sinh - HỒNG Địa - TUYỀN TD - ĐẠI Toán - QUẾ
Sử - HIẾU Hoá - THÚY Toán - QUẾ Toán - QUẾ Toán - QUẾ