Lớp 10A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI SHL-SHĐ
Toán - QUẾ Tin - THUẬN [PHÒNG MÁY] Văn - HẠNH Văn - HẠNH Hoá - THÚY Toán - QUẾ
NNgữ - DUNG Tin - THUẬN [PHÒNG MÁY] Sử - HIẾU Hoá - THÚY Toán - QUẾ Toán - QUẾ
Sử - HIẾU NNgữ - DUNG Lý - NAM Hoá - THÚY Toán - QUẾ Hoá - THÚY
Văn - HẠNH Văn - HẠNH Toán - QUẾ TD - ĐẠI Văn - HẠNH
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
NNgữ - DUNG Sinh - HỒNG Lý - NAM QPAN - HÙNG Lý - NAM
Lý - NAM NKTC - QUẾ CNghệ - KHÁNH Sinh - HỒNG Địa - TUYỀN
GDCD - KIÊN NKTC - QUẾ Địa - TUYỀN NNgữ - DUNG NNgữ - DUNG