Lớp 10A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI SHL-SHĐ
NNgữ - DUNG Toán - QUẾ Lý - NAM Toán - QUẾ Toán - QUẾ Văn - HẠNH
Sử - HIẾU Tin - THUẬN Văn - HẠNH TD - ĐẠI QPAN - HÙNG Hoá - THÚY
Sử - HIẾU NNgữ - DUNG Toán - QUẾ KNS - QUẾ GDCD - KIÊN GDHN - QUẾ
Hoá - THÚY NNgữ - DUNG Hoá - THÚY Hoá - THÚY Văn - HẠNH
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Lý - NAM Văn - HẠNH Tin - THUẬN Sinh - HỒNG Văn - HẠNH
Lý - NAM CNghệ - KHÁNH Địa - TUYỀN Sinh - HỒNG Lý - NAM
NNgữ - DUNG Toán - QUẾ Địa - TUYỀN NNgữ - DUNG Toán - QUẾ