Lớp 10A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI SHL-SHĐ
NNgữ - HẠNH AV2 Hoá - THÚY Hoá - THÚY Toán - QUẾ Văn - HẠNH Toán - QUẾ
NNgữ - HẠNH AV2 Sử - HIẾU Hoá - THÚY Toán - QUẾ Hoá - THÚY GDHN - HẠNH AV2
Văn - HẠNH Lý - NAM QPAN - THẮM GDCD - KIÊN NNgữ - HẠNH AV2 KNS - HẠNH AV2
Văn - HẠNH Lý - NAM Văn - HẠNH Văn - HẠNH NNgữ - HẠNH AV2
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
TD - ĐẠI Tin - THUẬN Lý - NAM Sinh - HỒNG Địa - TUYỀN
CNghệ - KHÁNH Tin - THUẬN Toán - QUẾ Sinh - HỒNG Địa - TUYỀN
NNgữ - HẠNH AV2 Sử - HIẾU Toán - QUẾ Lý - NAM Toán - QUẾ