Lớp 12A1-KHTN

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI SHL-SHĐ
Toán - Lí Sinh - HOA Toán - Lí Sinh - HOA Toán - Lí NNgữ - TÝ
Toán - Lí Sinh - HOA Toán - Lí NNgữ - TÝ Toán - Lí NNgữ - TÝ
Hoá - HƯNG Hoá - HƯNG Hoá - HƯNG Hoá - HƯNG Sinh - HOA Sinh - HOA
Văn - ANH Văn - ANH Văn - ANH Hoá - HƯNG Sinh - HOA
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
NNgữ - TÝ Hoá - HƯNG NNgữ - TÝ Văn - ANH Toán - Lí
NNgữ - TÝ Văn - ANH Lý - VINH Lý - VINH Lý - VINH
Lý - VINH Văn - ANH Lý - VINH Lý - VINH Văn - ANH