NỘI DUNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN SỬ 12

NỘI DUNG ÔN TẬP KSCL ĐẦU NĂM MÔN LỊCH SỬ - K12

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) Liên Bang Nga (1991 – 2000).

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á