NỘI DUNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN ĐỊA 12

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015. KHỐI 12

MÔN: ĐỊA LÝ

  1. I.                  Lý thuyết:

-         Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

-         Bài 2: Vị trí địalý, phạm vi lãnh thổ

  1. II.               AT LAT: Đọc at lattrang : 4, 5
  2. III.           Bài tập:

-         Tính tốc độ tăng trưởng

-         Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng

-         Nhận xét

                                                                                                    Tổ Địa lý