NỘI DUNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN ANH VĂN 12

NỘI DUNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 12

MÔN : TIẾNG ANH. NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 1. PHONETIC.
  1. PRONUNCIATION:   S, ES, ED
  2. STRESS SYABLE
 2. VOCABULARY: UNIT 1+ UNIT 2

III. GRAMMAR:                 

 1. SIMPLE PRESENT
 2. PRESENT CONTINUOUS
 3. PAST SIMPLE
 4. PAST CONTINUOUS
 5. PRESENT PERFECT
 6. PAST PERFECT
 7. SIMPLE  FUTURE
 8. NEAR FUTURE

YÊU CẦU

HỌC THUỘC TỪ VỰNG, CẤU TRÚC NGỮ PHÁP, CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC THÌ, CÁCH PHÁT ÂM S, ES, ED, CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CỦA CÁC TỪ CÓ 2,3,4…VẦN