LỊCH VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT PHẠM NGŨ LÃO

 

Số             /KH-PNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày  6 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ 2. Năm học 2014 – 2015

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015;

Thực hiện theo văn bản 621/GDĐT-TrH, ngày 10/3/2015 về hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 của sở giáo dục và đào tạo Tp. HCM,

Trường THCS – THPT Phạm Ngũ Lão tổ chức kiểm tra học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 như sau:

1.- Tổ chức ôn tập:

- Đối với lớp 12: Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn họp tổ, thống nhất nội dung ôn tập, bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia;

- Đối với lớp 10, 11: Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn họp tổ, thống nhất nội dung ôn tập, bám sát chương trình; cho học sinh làm quen dần với cấu trúc đề thi THPT quốc gia

-  Đối với lớp 9: Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD và ĐT quận Gò Vấp

 

2.- Tchc kim tra

- Trường ra đề kiểm tra chung cho các môn học: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

- Các môn học còn lại, tổ chức kiểm tra tại lớp từ 13/4 – 2/5/2015

- Lớp 12, các môn lý, hóa, hoặc sinh GVBM lấy điểm thi thử chiều thứ bảy 11/4/2015 làm điểm kiểm tra học kỳ 2.

- Các tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra để - đáp án, biểu điểm cụ thể. Sau đó, tập hợp, duyệt và chọn đề (hoặc trên cơ sở thống nhất nội dung ôn tập, TT, NT chuyên môn ra đề) gửi về cho PHT trước ngày 15/4/2015 theo địa chỉ email: phucvan8177@gmail.com

 

3.- Khung thi gian kim tra: Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 2/5/2015. (Xem lịch kiểm tra cụ thể)

 

4.- Hình thc đề kim tra

- Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT và theo tiến độ thực hiện chương trình.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

4.1- Đối vi lp 12

- Trường biên soạn đề Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu theo nội dung chung của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

- Đề Tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận là một bài viết luận khoảng từ 70 đến 80 từ.

- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

 

4.2- Đối vi lp 10, 11: Trong tháng 4/2015 kiểm tra học kỳ 2 – Lần 1, lấy điểm hệ số 2

Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận.

 

5.- Thi gian làm bài kim tra

* Lp 10, 11: - Toán, Ngữ văn: 90 phút;- Ngoại ngữ: 60 phút;- Các môn còn lại: 45 phút.

* Lp 12: - Toán, Ngữ văn: 120 phút;- Các môn còn lại: 60 phút.

6. Lịch kiểm tra:

* Lớp 12:

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

 

Ghi chú

Thứ năm 16/4/2015

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

10 giờ 45

 

Thứ sáu

17/4/2015

Sáng

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

10 giờ 45

 

Thứ bảy

18/4/2015

Sáng

Anh văn

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

9 giờ 45

 

                   

 

* Lớp 10, 11:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Ghi chú

Thứ năm

23/4/2015

SÁNG

Toán

90 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

10 giờ 15

GVBM có mặt lúc 8h35

Thứ sáu

24/4/2015

SÁNG

Ngữ văn

90 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

10 giờ 15

GVBM có mặt lúc 8h35

Thứ bảy

25/4/2015

SÁNG

Anh

60 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

9 giờ 45

 

Lưu ý:

-          Nộp đầy đủ học phí đến tháng  4/2015  để nhận thẻ dự thi;

-          Trước và sau các môn thi học bình thường theo TKB

                                                                                                           

Nhận được văn bản này, đề nghị giáo viên phối hợp, có kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ thi hiện hành./.

 

Nơi nhn:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Giáo viên toàn trường (để thực hiện);

- Đăng website

- Lưu: VT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN PHÚC