LỊCH THI HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2015 - 2016

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2015 – 2016

 * Lớp 12: Thi buổi sáng, buổi chiều đến trường học bình thường

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Thứ tư

16/12/2015

Sáng

Sử

45 phút

7 giờ 20

7 giờ 30

8 giờ 15

Toán

120 phút

8 giờ 45

8 giờ 55

10 giờ 55

Thứ năm

17/12/2015

Sáng

Địa

45 phút

7 giờ 20

7 giờ 30

8 giờ 15

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 45

8 giờ 55

10 giờ 55

Thứ sáu

18/12/2015

Sáng

Anh văn

60 phút

8 giờ 30

8 giờ 40

9 giờ 40

60 phút

9 giờ 50

10 giờ 00

11 giờ 00

Thứ bảy

19/12/2015

Sáng

Sinh

60 phút

8 giờ 30

8 giờ 40

9 giờ 40

Hóa

60 phút

9 giờ 50

10 giờ 00

11 giờ 00

               

 * Lớp 10, 11: Thi buổi chiều, buổi sáng tự ôn bài ở nhà; sáng thứ bảy nghỉ

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Thứ ba

15/12/2015

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 35

13 giờ 45

15giờ 15

Sử

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

16 giờ 15

Thứ tư

16/12/2015

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 35

13 giờ 45

15giờ 15

Địa

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

16 giờ 15

Thứ năm

17/12/2015

Chiều

Anh văn

60 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

15 giờ 10

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

16 giờ 15

Thứ sáu

18/12/2015

Chiều

Sinh

45 phút

14 giờ 10

14 giờ 20

15 giờ 5

Hóa

45 phút

15 giờ 15

15 giờ 25

16 giờ 10

 

Lưu ý:

-         Học sinh đến trường như giờ học bình thường;

-         Trước và sau giờ kiểm tra học bình thường theo TKB;

-         Học sinh hoàn thành học phí (chính khóa, phụ đạo, tăng cường) để nhận thẻ dự thi (Không ra thẻ dự thi cho học sinh chưa hoàn thành học phí);

-         Học sinh bán trú lớp 10, 11 buổi sáng đến trường ôn tập, ăn và ngủ trưa tại trường để chiều thi.

-         Sáng thứ hai, 21/12/2015 toàn trường học bình thường.

                                                                                                                           BAN GIÁM HIỆU