KẾ HOẠCH VÀ LỊCH THI HỌC KỲ 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT PHẠM NGŨ LÃO

 

Số                /KH-PNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày         tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ 1. Năm học 2014 – 2015

 

Thực hiện văn bản số 4016/GDĐT-TrH TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn kiểm tra HK I cấp THPT năm học 2014 – 2015 của Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015,

Trường THCS – THPT Phạm Ngũ Lão tổ chức kiểm tra học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 như sau:

 

1. Tổ chức ôn tập:

- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn họp tổ, thống nhất nội dung ôn tập, thông qua cấu trúc đề thi. Lưu ý: Các tổ nhóm nghiên cứu đề thi TN THPT 2014 và đề thi Đại học, cao đẳng các năm 2013, 2014 để có trúc đề thi tương đối với cấu trúc đề thi quốc gia

 

2. Tổ chức kiểm tra

- Các tổ, nhóm chuyên môn ra đề kiểm tra chung trên cơ sở nội dung ôn tập đã thống nhất cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn phân công cho tất cả giáo viên trong tổ đều ra đề  - hướng dẫn chấm ở các khối lớp giáo viên có dạy. Sau đó, Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn kiểm tra, duyệt đề và gửi tất cả đề về phòng phó hiệu trưởng (Lưu ý: ghi rõ đề của giáo viên nào; gửi về địa chỉ email: phucvan8177@gmail.com, không dùng địa chỉ mail chung của trường thptphamngulaogovap@gmail.com  để gửi đề)

- Các môn học còn lại, tổ chức kiểm tra tại lớp.

- Hạn chót nộp đề: lớp 12: trước ngày 1/12/2014; lớp 9,10,11: trước ngày 4/12/2014

3. Hình thức đề kiểm tra

- Mỗi môn biên soạn  một  đề kiểm tra chung cho toàn khối.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

- Đề kiểm tra phải phải có các câu phân loại học sinh để phản ánh đúng trình độ các lớp đã chia (như 11a1, 12a1 …)

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.

- Chú ý đề kiểm tra phải bảo đảm một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống, nhất là đối với các môn xã hội.

3.1- Đối với lớp 12:

- Các tổ, nhóm biên soạn đề Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Đề Tiếng Anh gồm 50 câu; mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu.

- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

3.2- Đối với lớp 10, 11:

- Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

3.3- Đối với môn Ngoại ngữ:

* Đề kiểm tra môn tiếng Anh (lớp 10 và 11) gồm có:

- Nghe: nghe băng hoặc đĩa từ 6 - 9 phút, đoạn nghe 2 - 3 phút, lặp lại 3 lần (các

dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm MCQ);

- Từ vựng: Word forms;

- Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;

- Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ;

- Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

3.4- Đối với lớp 9:

- Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

- Riêng đối với môn Tiếng Anh, thực hiện như sau:

+ Đề thi có 70% trắc nghiệm khách quan; 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe

(băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề thi gồm có các phần sau:

+ Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3

phút, lặp lại 3 lần);

+ Từ vựng: trắc nghiệm;

+ Ngữ pháp: trắc nghiệm;

+ Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false);

+ Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

 

4. Thời gian làm bài

* Lớp 9, 10, 11:

- Toán, Ngữ văn: 90 phút;

- Tiếng Anh: 60 phút;

- Các môn còn lại: 45 phút.

* Lớp 12:

- Toán, Ngữ văn: 120 phút;

- Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học: 60 phút;

- Các môn còn lại: 45 phút.

 

5. Thời gian kiểm tra: từ ngày 08/12/2014 đến ngày 20/12/2014.

 

6 . Lịch thi cụ thể:

* Lớp 12:

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Thứ hai

8/12/2014

SÁNG

Sử

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 20

11giờ 5

CHIỀU

Sinh

60 phút

14 giờ 5

14 giờ 15

15 giờ 15

Thứ ba

9/12/2014

SÁNG

Địa

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 20

11giờ 5

CHIỀU

60 phút

14 giờ 5

14 giờ 15

15 giờ 15

Thứ tư

10/12/2014

SÁNG

Học bình thường theo TKB

CHIỀU

Hóa

60 phút

14 giờ 5

14 giờ 15

15 giờ 15

Thứ năm

11/12/2014

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

10 giờ 45

Thứ sáu

12/12/2014

SÁNG

Toán

120 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

10 giờ 45

CHIỀU

Anh

60 phút

14 giờ 5

14 giờ 15

15 giờ 15

Thứ bảy

13/12/2014

SÁNG

Học bình thường theo TKB

                 

* Lớp 9, 10, 11: (Lớp 9 có thể thi theo lịch của Phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp, thông báo sau)

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Thứ hai

15/12/2014

SÁNG

Sử

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 20

11giờ 5

CHIỀU

Sinh

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

16 giờ 15

Thứ ba

16/12/2014

SÁNG

Địa

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 20

11giờ 5

CHIỀU

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

16 giờ 15

Thứ tư

17/12/2014

SÁNG

Ngữ văn

90 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

10 giờ 15

CHIỀU

Hóa

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

16 giờ 15

Thứ năm

18/12/2014

SÁNG

Toán

90 phút

8 giờ 35

8 giờ 45

10 giờ 15

CHIỀU

Anh

60 phút

14 giờ 5

14 giờ 15

15 giờ 15

Thứ sáu

19/12/2014

SÁNG

Học bình thường theo TKB

CHIỀU

Thứ bảy

20/12/2014

SÁNG

Học bình thường theo TKB

               

 

7. Chấm – nhập điểm, báo cáo:

- Giáo viên nhận bài chấm và giao lại bài ở văn phòng (Cô Hà: 0989710542)

- Hạn chót giao bài về văn phòng:

* Lớp 12: Thứ hai 15/12/2014

* Lớp 9, 10, 11: Thứ hai 22/12/2014

* Lưu ý: Trước 6/12/2014: Tất cả giáo viên phải hoàn thành các cột điểm vào SMAS (Trừ điểm thi học kỳ 1); Những trường hợp học sinh thiếu điểm (do chuyển vào sau, bị bệnh, bị đình chỉ, … giáo viên cho kiểm tra tại lớp để hoàn thành các cột điểm theo qui định).

- Sau khi kết thúc kiểm tra, Phó Hiệu trưởng gửi nộp các tập tin vi tính đề và đáp án các môn kiểm tra theo đề chung của trường về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com

- Thời hạn cuối nộp đề và đáp án: ngày 22/12/2014.

 

8. Phân công công việc:

8.1- Chỉ đạo chung: Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc

8.2- Lập danh sách phòng thi: Thầy Vũ Ngọc Phúc, cô Dương Thị Hà

8.3- Thư ký: Cô Trần Thị Như Quỳnh, cô Dương Thị Hà

8.4- Hỗ trợ PHT in sao đề: Cô Nguyễn Thị Hiếu

8.5- Coi thi: Giáo viên (Danh sách riêng)

8.6-Thông báo giờ giấc thi – thu bài – trật tự kỷ luật: Phòng giám thị

8.7- Rọc phách: Thầy Nguyễn Như Kiên, thầy Lê Hữu Long

8.8- Vệ sinh, nước uống cho giáo viên coi thi (hai môn Ngữ văn, toán): tạp vụ

8.9- Ráp phách - nhập – chuyển điểm vào SMAS: Văn phòng, GVCN

Nhận được văn bản này, đề nghị giáo viên có kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh, thực hiện, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ thi hiện hành; đề nghị nhân viên thực hiện công việc theo phân công đúng tiến độ./.

 

Nơi nhận:

-          Sở giáo dục và đào tạo (để báo cáo)

-          Hiệu trưởng (để báo cáo)

-          Giáo viên, nhân viên (để thực hiện)

-          Website, lưu VT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc