ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 TIẾNG ANH 12

               
    KEYS 12  
               
    CÂU MÃ ĐỀ  
    324 435 546 657 50 CÂU X 0.2 = 10 ĐIỂM
    1 a a d b  
    2 d d c d  
    3 b a a a  
    4 c d a d  
    5 a b c c  
    6 b d b a  
    7 c c a c  
    8 d d c d  
    9 c c a c  
    10 b b d d  
    11 b b a d  
    12 a a d a  
    13 d d b c  
    14 a a d b  
    15 c c b a  
    16 a a d c  
    17 a a a a  
    18 a c d d  
    19 a a b a  
    20 d c d d  
    21 a c c b  
    22 d a d d  
    23 b d c b  
    24 c a b d  
    25 c d b a  
    26 c b a d  
    27 a d d b  
    28 d b a d  
    29 a d c c  
    30 d a a d  
    31 b b a c  
    32 d a c b  
    33 d b a b  
    34 b d c a  
    35 a d d d  
    36 b c a a  
    37 d a b c  
    38 a a b a  
    39 d c d a  
    40 c b a c  
    41 d d c a  
    42 c c d c  
    43 d d c d  
    44 c c d a  
    45 d d d b  
    46 c c c c  
    47 a a a a  
    48 a a a a  
    49 c c c c  
    50 b b b b